Bible kralická - Mt 8,1-10

Mt 8,1 A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.
Mt 8,2 A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.
Mt 8,3 I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.
Mt 8,4 I dí mu Ježíš: Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
Mt 8,5 A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho,
Mt 8,6 A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě.
Mt 8,7 I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho.
Mt 8,8 A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj.
Mt 8,9 Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.
Mt 8,10 Tedy uslyšev to Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl.