Bible kralická - Mt 21,1-9

Mt 21,1 A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své,
Mt 21,2 Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.
Mt 21,3 A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.
Mt 21,4 Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího:
Mt 21,5 Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té oslice jhu podrobené.
Mt 21,6 I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš,
Mt 21,7 Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili.
Mt 21,8 Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu.
Mt 21,9 A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech.