Bible kralická - L 4,1-13

L 4,1 Ježíš pak, pln jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v Duchu na poušť.
L 4,2 A za čtyřidceti dní pokoušín byl od ďábla, a nic nejedl v těch dnech. A když se skonali dnové ti, potom zlačněl.
L 4,3 I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn Boží, rci kamenu tomuto, ať jest chléb.
L 4,4 I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.
L 4,5 I vedl jej ďábel na horu vysokou, a ukázal mu všecka království okršlku země pojednou.
L 4,6 A řekl jemu ďábel: Toběť dám tuto všecku moc i slávu těchto království, nebo mně dána jest, a komuž bych koli chtěl, dám ji.
L 4,7 Protož ty pokloníš-li se přede mnou, budeť všecko tvé.
L 4,8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti a jemu samému sloužiti.
L 4,9 Tedy vedl jej do Jeruzaléma, a postavil ho na vrchu chrámu, a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, pusť se odtud dolů.
L 4,10 Nebo psáno jest: Že andělům svým přikáže o tobě, aby tě ostříhali,
L 4,11 A že tě na ruce uchopí, abys neurazil o kámen nohy své.
L 4,12 A odpovídaje, dí mu Ježíš: Povědínoť jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
L 4,13 A dokonav všecka pokušení ďábel, odšel od něho až do času.