Bible kralická - L 19,1-10

L 19,1 A všed Ježíš, bral se přes Jericho.
L 19,2 A aj, muž, jménem Zacheus, a ten byl hejtman nad celnými, a byl bohatý.
L 19,3 I žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by byl; a nemohl pro zástup, nebo postavy malé byl.
L 19,4 A předběh napřed, vstoupil na strom planého fíku, aby jej viděl; neb tudy měl jíti.
L 19,5 A když přišel k tomu místu, pohleděv zhůru Ježíš, uzřel jej, i řekl jemu: Zachee, spěšně sstup dolů, nebo dnes v domu tvém musím zůstati.
L 19,6 I sstoupil rychle, a přijal jej radostně.
L 19,7 A viděvše to všickni, reptali, řkouce: K člověku hříšnému se obrátil.
L 19,8 Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu: Aj, polovici statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to čtvernásob.
L 19,9 I dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest syn Abrahamův.
L 19,10 Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.