Bible kralická - J 6,1-15

J 6,1 Potom odšel Ježíš za moře Galilejské, jenž jest Tiberiadské.
J 6,2 A šel za ním zástup veliký; nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými.
J 6,3 I všel na horu Ježíš, a tam seděl s učedlníky svými.
J 6,4 Byla pak blízko velikanoc, svátek Židovský.
J 6,5 Tedy pozdvih očí Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí k Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?
J 6,6 (Ale to řekl pokoušeje ho; nebo on sám věděl, co by měl učiniti.)
J 6,7 Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě peněz chlebů nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco maličko vzal.
J 6,8 Dí jemu jeden z učedlníků jeho, Ondřej, bratr Šimona Petra:
J 6,9 Jestiť mládenček jeden zde, kterýž má pět chlebů ječných a dvě rybičky. Ale coť jest to mezi tak mnohé?
J 6,10 I řekl Ježíš: Rozkažtež lidu, ať se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců.
J 6,11 Tedy Ježíš vzal ty chleby, a díky učiniv, rozdával učedlníkům, učedlníci pak sedícím; též podobně z těch rybiček, jakž jsou mnoho chtěli.
J 6,12 A když byli nasyceni, řekl učedlníkům svým: Sbeřte ty drobty, kteříž zůstali, ať nezhynou.
J 6,13 I sebrali a naplnili dvanácte košů drobtů z pěti chlebů ječných, kteříž pozůstali po těch, jenž jedli.
J 6,14 Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě prorok, kterýž měl přijíti na svět.
J 6,15 Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti a chytiti jej, aby ho učinili králem, ušel na horu opět sám jediný.