Bible kralická - Ef 2,1-10

Ef 2,1 I vás obživil mrtvé vinami a hříchy,
Ef 2,2 V nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.
Ef 2,3 Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.
Ef 2,4 Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás,
Ef 2,5 Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni,
Ef 2,6 A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
Ef 2,7 Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.
Ef 2,8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,
Ef 2,9 Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
Ef 2,10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.